Kimchi


BEST
Spring Onion Kimchi
$4.80
BEST
Cabbage Kimchi (Sliced) 5kg
$28.00
BEST
Cabbage Kimchi (Sliced) 10kg
$56.00
BEST
Cabbage Kimchi (Whole) 4kg
$27.00
BEST
Cabbage Kimchi (Whole) 10kg
$66.00
BEST
Cabbage Kimchi Bossam 800g
$8.80
BEST
Cabbage Kimchi Bossam (Cabbage + Sauce Separate)
$30.00
BEST
Cabbage Kimchi (Sliced) 480g
$5.20
BEST
Pony Tail Radish Kimchi 480g
$4.80
BEST
Cabbage Kimchi Bossam 480g
$5.50
BEST
Young Radish Leaf Kimchi 480g
$4.20
NEW
Water Plain Kimchi 480g
$2.40
BEST
White Kimchi 480g
$3.60
BEST
Wellbeing Kimchi 480g
$5.30
BEST
Cabbage Kimchi (Sliced) 1.5kg
$13.00
BEST
Cabbage Kimchi (Sliced) 2kg
$13.50
BEST
Radish Kimchi 480g
$4.20